BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Referat Strategii i Monitoringu Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

p.o. Kierownika: Magdalena Wiśniewska
ul. Kartuska 5
pokój nr 315
tel.: + 48 58 323 70 94
fax: + 48 58 323 70 63
e-mail: wgk@gdansk.gda.pl


Realizowane zadania Referatu:

 • Koordynowanie zadań w zakresie utrzymania czystości w Mieście;
 • Monitorowanie wykonywania usług komunalnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
 • Opiniowanie pod względem merytorycznym planów i przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami komunalnymi;
 • Opiniowanie propozycji wysokości cen i stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz regulaminów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi;
 • Przygotowywanie porozumień i umów z gminami z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi;
 • Opracowywanie sprawozdań i dokonywanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi;
 • Nakładanie w drodze decyzji administracyjnych kar pieniężnych na przedsiębiorców za:
  • nieterminowe złożenie, przekazanie nierzetelnego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
  • nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 • Nakładanie w drodze decyzji administracyjnych kar pieniężnych na podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz podmioty zbierające odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za nieterminowe złożenie, przekazanie nierzetelnego sprawozdania;
 • Inicjowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i promocyjnych mających na celu podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • Monitorowanie planowanych oraz realizowanych działań dotyczących edukacji i promocji realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, obejmujące tematykę gospodarki odpadami komunalnymi, pod względem ich zgodności ze strategicznymi założeniami polityki komunalnej Miasta.
metryczka publikacji