BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Referat Rozwoju Śródmieścia

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śródmieścia

Menadżer Śródmieścia Gdańska

p.o. Kierownika: Karina Rembiewska
ul. Długi Targ 39/40
80-831 Gdańsk
II piętro, pokój nr 203
tel.: (+48 58) 323 81 17

e-mail: karina.rembiewska@gdansk.gda.pl

Adres strony FB: www.facebook.com/MenadzerSrodmiesciaGdansk

 

Do zadań Pełnomocnika należy:

 • koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć w zakresie zarządzania terenem Śródmieścia i podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej, w szczególności poprzez pracę z podmiotami miejskimi oraz grupami interesariuszy z terenu Śródmieścia;
 • koordynacja działań i wspieranie współpracy różnych jednostek Miasta Gdańska, w zakresie zarządzania terenem Śródmieścia, a ściślej terenem Głównego Miasta, Starego Miasta i fragmentem miasta położonym za Motławą, przede wszystkim w zakresie dbałości o ład i porządek;
 • koordynowanie działań mających na cele ochronę terenu Śródmieścia, w tym przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom, takim jak: nielegalny handel, nieporządek, nielegalne reklamy oraz ustalanie wraz z wydziałami zasad działalności handlowej i artystycznej na tym terenie;
 • aktywizacja i prowadzenie komunikacji społecznej z mieszkańcami oraz podmiotami gospodarczymi na terenie Śródmieścia, w tym organizacja dyżurów dla mieszkańców, organizacja spotkań i konsultacji, udział w spotkaniach i inicjatywach społecznych;
 • inspirowanie i koordynowanie działań dotyczących wyznaczania standardów bezpieczeństwa i porządku na obszarze Śródmieścia;
 • proponowanie zmian w celu dostosowanie układu komunikacyjnego do specyfiki tej części miasta;
 • identyfikowanie problemów rewitalizacyjnych i rewaloryzacyjnych oraz koordynowanie i wspieranie tych procesów;
 • dbałość o estetykę i substancję zabytkową Śródmieścia;
 • koordynowanie działań dotyczących organizacji imprez i innych wydarzeń w przestrzeni miejskiej Śródmieścia;
 • negocjowanie zmian formy użytkowania przestrzeni wspólnych, wyznaczanie kierunków i form animacji przestrzeni miejskiej Śródmieścia.

 

Do zadań Referatu należy:

 • koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć oraz wspieranie współpracy jednostek miejskich w zakresie zarządzania terenem Śródmieścia i podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej,
 • koordynowanie i negocjowanie zmian formy użytkowania przestrzeni miejskiej oraz wyznaczanie kierunków i form animacji, w szczególności poprzez współpracę z mieszkańcami oraz pozostałymi grupami interesariuszy Śródmieścia,
 • koordynowanie działań mających na celu rozwój i ochronę terenu historycznego Śródmieścia Gdańska, w tym dbałość o estetykę, wyznaczanie standardów w zakresie porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom,
 • pozyskiwanie i prowadzenie projektów z funduszy zewnętrznych na rzecz rozwoju Śródmieścia,
 • wspieranie współpracy i inicjatyw oddolnych w zakresie rozwoju Śródmieścia.
metryczka publikacji