BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Referat Rozwoju Lokalnego

Kierownik: Łukasz Kłos
ul. Kartuska 5
pokój nr 320
tel.: + 48 58 323 70 80
fax: + 48 58 323 70 63
e-mail: wgk@gdansk.gda.pl

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Europejskiego Jamboree Skautowego w 2020

Łukasz Kłos
ul. Kartuska 5
pokój nr 320
tel.: + 48 58 323 70 80
fax: + 48 58 323 70 63

e-mail: lukasz.klos@gdansk.gda.pl

Główny Specjalista ds. Śródmieścia Gdańska

Monika Nkome Evini
ul. Długi Targ 39/40
80-831 Gdańsk
II piętro, pokój nr 203
tel.: +48 58 526 81 17

e-mail: monika.evini@gdansk.gda.pl

Adres strony FB: www.facebook.com/MenadzerSrodmiesciaGdansk

Realizowane zadania Referatu:

 • koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć oraz wspieranie współpracy jednostek miejskich w zakresie zarządzania terenem Śródmieścia i podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej,
 • koordynowanie i negocjowanie zmian formy użytkowania przestrzeni miejskiej oraz wyznaczanie kierunków i form animacji, w szczególności poprzez współpracę z mieszkańcami oraz pozostałymi grupami interesariuszy Śródmieścia,
 • koordynowanie działań mających na celu rozwój i ochronę terenu historycznego Śródmieścia Gdańska, w tym dbałość o estetykę, wyznaczanie standardów w zakresie porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom,
 • pozyskiwanie i prowadzenie projektów z funduszy zewnętrznych na rzecz rozwoju Śródmieścia,
 • wspieranie współpracy i inicjatyw oddolnych w zakresie rozwoju Śródmieścia,
 • inicjowanie i wdrażanie programów edukacyjnych i promocyjnych mających na celu podnoszenie świadomości w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • monitorowanie planowanych oraz realizowanych działań dotyczących edukacji i promocji realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta, obejmujące tematykę gospodarki odpadami komunalnymi, pod względem ich zgodności ze strategicznymi założeniami polityki komunalnej Miasta;
 • koordynowanie prac inzynierskich związanych z budową infrastruktury technicznej niezbednej do obsługi imprez skautowych na Wyspie Sobieszewskiej;
 • koordynowanie prac związanych z realizacją „Programu społecznego dla Wyspy Sobieszewskiej”;
 • reprezentowanie jednostek organizacyjnych Miasta zaangazowanych w realizację Umowy Ramowej dot. organizacji Europejskiego Jamboree Skautowego w roku 2020 we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego;
 • prowadzenie działań na rzecz rozwoju Wyspy Sobieszewskiej;
 • koordynowanie działań w zakresie realizacji obowiązków Miasta wynikających z Umowy Ramowej dot. organizacji Europejskiego Jamboree Skautowego w roku 2020;
 • promocja Wyspy Sobieszewskiej jako miejsca organizacji zlotów Europejskiego Jamboree Skautowego oraz Związku Harcerstwa Polskiego.
metryczka publikacji