BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Referat Planowania i Analiz

Kierownik: Alicja Opała
ul. Nowe Ogrody 8/12

pokój nr 211
nr wew. 6291
tel.: +48 58 323 62 91

 • przygotowywanie projektów budżetu Wydziału oraz sprawozdań z jego realizacji
 • przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie oraz aktualizacja planu i wykonania wydatków budżetowych,
 • monitorowanie i analiza wykorzystania środków finansowych w zakresie wydatków rzeczowych i inwestycyjnych Wydziału,
 • rozliczanie finansowe umów (zleceń, zamówień) w zakresie wydatków rzeczowych i inwestycyjnych,
 • sporządzanie analiz ekonomicznych na potrzeby Wydziału,
 • rejestrowanie umów cywilno-prawnych w Generalnym Rejestrze Umów,
 • sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego i zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat,
 • opracowywanie harmonogramów realizacji wydatków wydziału,
 • przygotowywanie wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych,
 • przygotowywanie umów najmu lokali oraz umów na dostawę mediów (energii elektrycznej, cieplnej, wody, wywozu nieczystości) do budynków i lokali Urzędu i jednostek pomocniczych,
 • prowadzenie ewidencji zawartych umów,
 • regulowanie i rozliczanie płatności wynikających z zawartych umów najmu i dostawy mediów oraz umów na świadczenie usług sprzątania oraz usług ochrony osób i mienia Urzędu,
 • prowadzenie ewidencji dochodów Miasta z tytułu najmu pomieszczeń i odsprzedaży mediów,
 • prowadzenie spraw zamówień publicznych Wydziału, w tym:
  • przygotowywanie i monitorowanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych
  • prowadzenie spraw zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości 30 000 euro,
  • opracowywanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
 • przygotowywanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań;
metryczka publikacji