BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Referat Infrastruktury

p.o. Kierownik: Gabriela Burda
ul. Nowe Ogrody 8/12
pokój nr 211
nr wew. 6211
tel.: +48 58 323 62 11

 • planowanie i monitorowanie rozwoju infrastruktury Urzędu, w tym:
  • określanie standardów użytkowania i wyposażania obiektów Urzędu,
  • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji i remontów,
 • zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu oraz jednostek pomocniczych Miasta, w tym:
  • utrzymanie budynków i lokali w należytym stanie technicznym,
  • wykonywanie okresowych przeglądów budynków i infrastruktury technicznej,
  • planowanie, organizacja i wykonywanie remontów, konserwacji i modernizacji budynków i infrastruktury technicznej,
  • prowadzenie dokumentacji prawnej i technicznej budynków i lokali,
  • zapewnienie ciągłości dostaw mediów,
  • utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków Urzędu,
  • zabezpieczenie majątku wykorzystywanego przez Urząd (ochrona osób i mienia, ubezpieczanie majątku),
 • wdrożenie i monitorowanie polityki bezpieczeństwa fizycznego i technicznego Urzędu,
 • gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątku Urzędu,
 • zabezpieczenie łączności telefonicznej Urzędu,
 • planowanie i realizacja zakupów artykułów administracyjno-biurowych, sprzętu i wyposażenia biurowego oraz innych urządzeń technicznych, w tym:
  • określanie standardów wyposażenia stanowisk pracy,
  • prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • konserwacja i naprawy urządzeń wyposażenia biurowego,
 • publikacja aktów prawnych i ogłoszeń organów Miasta w prasie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu,
 • prenumerata prasy i wydawnictw specjalistycznych dla Urzędu,
 • gospodarowanie pieczęciami i tablicami Urzędu,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • obsługa transportowa, recepcyjna i poligraficzna Urzędu,
 • zabezpieczenie techniczne prac związanych z wyborami i referendami,
 • przygotowywanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań;
metryczka publikacji