BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Wychowawca w Gdańskim Domu Integracyjno-Rodzinnym

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2018 
NA WOLNE STANOWISKO WYCHOWAWCY 
W GDAŃSKIM DOMU INTEGRACYJNO-RODZINNYM

Dyrektor Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego
ogłasza konkurs na stanowisko 

Wychowawcy 
Wymiar etatu: 1/1
Na podstawie umowy o pracę 
Miejsce świadczenia pracy: Gdańsk

 

1. Wymagania niezbędne określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) i ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 697 z późn. zm.) tj. w szczególności: 

1) uprawnienie do wykonywania zawodu wychowawcy, określone w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , 
2) posiadanie obywatelstwa polskiego, 
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych, 
4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 
5) nieposzlakowana opinia,
6) bardzo dobra znajomość przepisów prawnych dotyczących instytucjonalnej pieczy zastępczej, pomocy społecznej. 

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) przestrzeganie regulaminów i procedur Placówki,
2) współpraca z pracownikami Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego, 
3) nadzór nad mieniem Placówki, 
4) nadzór nad prawidłowością i terminowością prowadzonej w placówce dokumentacji dotyczącej wychowanków.

5) współpraca z instytucjami administracji publicznej tj.: Sądy, Urzędy Miasta, Ośrodki Pomocy Społecznej, itp.

6) rozwijanie postaw prospołecznych i umiejętności interpersonalnych wychowanków, realizacja założonych celów osoby zainteresowane proszę o wysłanie CV do dnia 07.10.2018 r.  na adres e-mail: sekretariat@gdir.gda.pl z dopiskiem „Oferta – wychowawca”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Gdański Dom Integracyjno-Rodzinny (GDIR) z siedzibą, ul. ks. Józefa Zator-Przytockiego 4; 80-425 Gdańsk

Dane kontaktowe:

- ul. ks. Józefa Zator-Przytockiego 4; 80-425 Gdańsk

- tel. 58 346 10 61

- e-mail: sekretariat@gdir.gda.pl

  • We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego iod@gdir.gda.pl
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w GDIR
  • Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
  • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.
  • W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nieobjętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.
  • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

  

 

 

metryczka publikacji