BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Dyrektor Domu Integracyjno-Rodzinnego w Gdańsku
ogłasza konkurs na stanowisko 

Wychowawcy 
Wymiar etatu: 1/1
Na podstawie umowy o pracę 
Miejsce świadczenia pracy: Gdańsk

 

Wymagania niezbędne określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) i ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) tj. w szczególności

1) uprawnienie do wykonywania zawodu wychowawcy, określone w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
2) posiadanie obywatelstwa polskiego, 
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych, 
4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, 
5) nieposzlakowana opinia,
6) bardzo dobra znajomość  przepisów prawnych dotyczących instytucjonalnej pieczy zastępczej, pomocy społecznej. 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) przestrzeganie regulaminów i procedur Placówki,
2) współpraca z pracownikami Domu Integracyjno-Rodzinnego, 
3) nadzór nad mieniem Placówki, 
4) nadzór nad prawidłowością i terminowością prowadzonej w placówce dokumentacji dotyczącej wychowanków,

5) współpraca z instytucjami administracji publicznej tj.: Sądy, Urzędy Miasta, Ośrodki Pomocy Społecznej, itp.,

6) rozwijanie postaw prospołecznych i umiejętności interpersonalnych wychowanków, realizacja założonych celów.

Osoby zainteresowane proszę o wysłanie CV do dnia 08.09.2017r.  na adres e-mail: biuro@dirgdansk.pl z dopiskiem „Oferta – wychowawca”.

Zastrzegamy  sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym  do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 

metryczka publikacji