BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Dyrektor Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego
ogłasza konkurs na stanowisko: starszy referent
Wymiar etatu: 1/1
Na podstawie umowy o pracę 
Miejsce świadczenia pracy: Gdańsk

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Wymagania niezbędne:

1)     wyższe wykształcenie;

2)     minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze Kadr;

3)     obywatelstwo polskie;

4)     niekaralność;

5)     posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych;

6)     znajomość przepisów prawnych dotyczących instytucjonalnej pieczy zastępczej, pomocy społecznej;

7)     administrowanie i prowadzenie akt osobowych pracowników oraz dokumentacji personalnej;

8)     przygotowywanie umów o pracę oraz umów zleceń;

9)     nadzór nad obiegiem dokumentacji kadrowo-płacowej;

10)  prowadzenie niezbędnych rejestrów, sporządzanie wymaganych raportów z zakresu administracji kadrowej;

11)  znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, rozliczania czasu pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

1)     umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy;

2)     sumienność, terminowość, odpowiedzialność, otwartość na kontakt z ludźmi;

3)     umiejętność pracy w zespole;

4)     znajomość pakietu MS Office.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Terminowe załatwianie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  2. Współpraca z pracownikami merytorycznymi – wychowawcami w zakresie zadań opiekuńczo-wychowawczych;
  3. Terminowe i rzetelne opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych
    i informacyjnych;
  4. Obsługa administracyjno-kadrowa pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy,

w tym:

1)     prowadzenie akt osobowych pracowników;

2)     przygotowanie umów, aneksów, świadectw pracy oraz zaświadczeń;

3)     naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac;

4)     prowadzenie rozliczeń w zakresie urlopów, wynagrodzeń i zasiłków chorobowych;

5)     monitorowanie terminów badań lekarskich, szkoleń BHP.

III. Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys (CV) ze szczegółowym określeniem przebiegu nauki i pracy zawodowej;
  2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych oraz umiejętności;
  4. Referencje – mile widziane.

CV powinno być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz z Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o   pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)

Osoby zainteresowane proszę o wysłanie CV do dnia 22.04.2018 r. na adres e-mail: sekretariat@gdir.gda.pl z dopiskiem „Oferta – starszy referent”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

metryczka publikacji