BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Starszy referent profilaktyki w pełnym wymiarze

Dyrektor Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień poszukuje kandydata na stanowisko urzędnicze: starszy referent profilaktyki w pełnym wymiarze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • działalność informacyjno – edukacyjna i szkoleniowa związana z kampaniami społecznymi,
 • przygotowywanie informacji z realizowanych zadań na potrzeby strony internetowej GCPU,
 • cotygodniowe przygotowywanie informacji o działaniach GCPU do Biura Prasowego UMG,
 • przygotowywanie i prowadzenie wybranych programów profilaktycznych,
 • współpraca z pomorskimi mediami,
 • zarządzanie mediami społecznościowymi GCPU,
 • współpraca w przygotowywaniu badań socjologicznych z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, kierunki: psychologia, pedagogika lub zdrowie publiczne,
 • umiejętność i doświadczenie w interpretowaniu badań społecznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu kampanii społecznych,
 • umiejętność zarządzania mediami społecznościowymi,
 • wiedza i umiejętność zastosowania w praktyce prawa o zamówieniach publicznych,
 • wiedza i doświadczenie w pracy profilaktycznej,
 • umiejętność konstruowania programów profilaktycznych,
 • przygotowywanie informacji prasowych oraz współpracy z mediami (rozgłośnie radiowe, prasa, telewizja),
 • dobra znajomość ustawy o pracownikach samorządowych, zamówieniach publicznych,
 • skrupulatność, samodzielność, odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

Dodatkowe:

 • szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień z elementem treningu interpersonalnego,
 • szkolenie z zakresu prowadzenia kampanii społecznych
 • szkolenie z zakresu konstruowania i ewaluacji programów profilaktycznych
 • znajomość języka angielskiego,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy,
 • inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje, opinie.

 

Informacje dodatkowe:

 • Charakter pracy: praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
 • Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5,
 • Czas pracy: 7:30 – 15:30
 • Wynagrodzenie miesięczne jest ustalane w zależności od  posiadanego doświadczenia i kompetencji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i z Regulaminem wynagradzania pracowników Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.
 • dodatek stażowy (zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej)
 • przewidywany termin zatrudnienia: październik 2016r.

 

Składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5, w celu realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t. ze zm.).”

 

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień lub przesłać, w terminie do dnia 23.09.2016r. na adres: 80-852 Gdańsk ul. Dyrekcyjna 5  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: nabór na wolne stanowisko urzędnicze – starszy referent profilaktyki.

 

metryczka publikacji