BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Starszy referent ds. GKRPA w pełnym wymiarze

Dyrektor Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień poszukuje kandydata na stanowisko urzędnicze: starszy referent ds. GKRPA w pełnym wymiarze.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie podstawowych informacji na temat choroby alkoholowej oraz współuzależnienia i możliwości skorzystania z profesjonalnej pomocy,
 • udzielanie wszystkim zainteresowanym informacji na temat procedury zobowiązania do leczenia odwykowego,
 • tworzenie i obsługa bazy danych, niezbędnej do realizacji zadań Zespołu ds. Lecznictwa i Pomocy Rodzinie,
 • przyjmowanie podań o skierowanie do zobowiązania do leczenia odwykowego i prowadzenie rejestru osób zgłoszonych na leczenie odwykowe oraz kompletowanie dokumentów dotyczących osoby zgłoszonej (na potrzeby Komisji, biegłych i sądu),
 • wzywanie świadków i prowadzenie oraz protokołowanie rozmów poświadczających nadużywanie alkoholu oraz dopuszczanie się przemocy fizycznej i psychicznej przez osoby zgłoszone do leczenia odwykowego,
 • wzywanie osób nadużywających alkoholu na rozmowy motywujące do leczenia,
 • pozyskiwanie informacji na potrzeby Komisji z instytucji współpracujących,
 • kierowanie do prawnika i innych placówek mogących udzielić wsparcia, pomocy w sygnalizowanych problemach rodziny uzależnionego
 • współpraca z biegłymi sadowymi - psychiatrą i psychologiem,
 • współpraca z gdańskimi sądami rejonowymi, placówkami terapeutycznymi, Urzędem Miasta
 • w przypadku zgłoszonego lub rozpoznanego przypadku przemocy informowanie o procedurze "Niebieskiej karty",

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, kierunki: psychologia, pedagogika, pedagogika resocjalizacyjna, zdrowie publiczne,
 • empatia,
 • komunikatywność,
 • skrupulatność, samodzielność, odpowiedzialność,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • znajomość problemów alkoholowych i związanych z tym zadań gminy w tym GKRPA,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętne zachowanie się w sytuacji kryzysowej,
 • obsługa programów komputerowych,
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

Dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy w jednostce samorządowej,
 • doświadczenie w bezpośrednim kontakcie z trudnym klientem.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • inne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje, opinie.

 

Informacje dodatkowe:

 • Charakter pracy: praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
 • Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5,
 • Wynagrodzenie miesięczne jest ustalane w zależności od  posiadanego doświadczenia i kompetencji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i z Regulaminem wynagradzania pracowników Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.
 • dodatek stażowy (zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej)
 • przewidywany termin zatrudnienia: październik 2016r.

 

Składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień z siedzibą w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 5, w celu realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t. ze zm.).”

 

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień lub przesłać, w terminie do 23.09.2016r. na adres: 80-852 Gdańsk ul. Dyrekcyjna 5  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: nabór na wolne stanowisko urzędnicze – starszy referent ds.GKRPA.

 

metryczka publikacji