BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Psycholog w Gdańskim Domu Integracyjno-Rodzinnym

Dyrektor Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego
ogłasza konkurs na stanowisko 
Psychologa 
Wymiar etatu: 1/1
Na podstawie umowy o pracę 
Miejsce świadczenia pracy: Gdańsk

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Wymagania niezbędne:

1)     ukończone studia na kierunku psychologia,

2)     obywatelstwo polskie,

3)     niekaralność,

4)     posiadanie pełni praw rodzicielskich (dotyczy osób posiadających dzieci),

5)     wypełnianie obowiązku alimentacyjnego (w przypadku tytułu egzekucyjnego).

2. Wymagania dodatkowe:

1)     umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy,

2)     sumienność, terminowość, odpowiedzialność, otwartość na kontakt z ludźmi,

3)     umiejętność pracy w zespole,

4)     znajomość pakietu MS Office.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Współudział w opracowaniu Planu Pomocy Dziecku,
 2. Przygotowywanie pism i opinii do instytucji współpracujących;
 3. Organizowanie różnych form pomocy psychologicznej wychowankom i ich rodzinom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 4. Przygotowanie informacji dotyczącej wychowanka na Zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,
 5. Utrzymywanie kontaktów z pedagogami szkolnymi oraz rodzicami biologicznymi wskazanymi przez koordynatora domu,
 6. Prowadzenie zajęć psychologicznych (organizacja zajęć grupowych i indywidualnych),
 7. Prowadzenie arkuszy badań i obserwacji psychologicznych.

III. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) ze szczegółowym określeniem przebiegu nauki i pracy zawodowej,
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych oraz umiejętności,
 4. Referencje – mile widziane.

CV powinno być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz z Ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

Osoby zainteresowane proszę o wysłanie CV do dnia 30.04.2018 r. na adres e-mail: sekretariat@gdir.gda.pl z dopiskiem „Oferta – psycholog”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

metryczka publikacji