BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Pracownik socjalny w Centrach Pracy Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi -
pracownik socjalny
w Centrach Pracy Socjalnej
w celu stałego uzupełniania zewnętrznej rezerwy kadrowej

I. Główne obowiązki

 1. Prowadzenie pracy socjalnej
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń
 3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań
 4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy
 5. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych
 7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa
 8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin
 9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia

II. Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi ustawy o pomocy społecznej)
 2. Znajomość podstaw prawnych warunkujących sprawną realizację obowiązków, w tym:
  - ustawy o pomocy społecznej
  - ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  - ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 3. Umiejętność korzystania z narzędzi pracy socjalnej (wywiad środowiskowy, kontrakt socjalny)
 4. Umiejętność stosowania metod i technik pracy z klientem
 5. Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 6. Dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność
 7. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)

III. Wymagania dodatkowe

 1. Doświadczenie w pracy w instytucjach lub organizacjach z obszaru pomocy społecznej
 2. Umiejętność postępowania w sytuacjach kryzysowych
 3. Umiejętność pracy zespołowej

IV. Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny
 2. Aktualne cv (z adresem e-mailowym - jeśli kandydat posiada lub numerem telefonu)
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje (w tym świadectw, dyplomów ukończenia studiów, suplementów)
 5. Kserokopie dokumentów poświadczających przebieg dotychczasowego zatrudnienia (świadectw pracy, zaświadczenie od obecnego pracodawcy potwierdzające staż pracy)
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 8. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Oświadczenia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i kwestionariusz osobowy do pobrania na stronie internetowej www.bip.mopr.gda.pl.
  Wszystkie oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem i datą.

V. Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ośrodka lub przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk. Kopertę należy opatrzyć dopiskiem „Oferta - pracownik socjalny”. Termin przyjmowania ofert do 31.07.2019 r.
Kandydaci spełniający ww. wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie lub poprzez e-mail o dalszych czynnościach w momencie rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą informowane.
Złożonych ofert nie zwracamy.

VI. Informacje dodatkowe

 1. Miejsce pracy – Centrum Pracy Socjalnej
 2. Czas pracy – poniedziałek, wtorek, czwartek od 7:30 do 15:30, środa od 8:00 do 17:00, piątek od 7:30 do 14:30
 3. Rodzaj pracy – praca biurowa oraz w terenie (wizyty w środowisku zamieszkania klientów MOPR w Gdańsku zgodnie z rejonizacją CPS)
 4. Oferowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od 3.100 zł + dodatek za pracę w terenie + wysługa lat (ostateczna kwota uzależniona jest od posiadanego doświadczenia i kompetencji)
metryczka publikacji