BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

Księgowy – umowa o pracę

Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało przede wszystkim:

 • ewidencja faktur (rachunków) wpływających do Księgowości GOS
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych
 • księgowanie dokumentów  w programie Finanse DDJ Progman
 • przygotowywanie przelewów do realizacji w programie Finanse DDJ Progman
 • prowadzenie rejestru zakupu podatku VAT
 • przygotowywanie rejestrów cząstkowych i deklaracji cząstkowej VAT zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • współpraca z Głównym Księgowym w zakresie opracowywania planu finansowego jednostki
 • współpraca z Głównym Księgowym w zakresie sporządzania obowiązujących sprawozdań budżetowych i finansowych

 

Kryteria warunkujące dopuszczenie do procesu rekrutacji:

Niezbędne:

 • korzystanie w pełni z praw obywatelskich,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • wykształcenie minimum średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (minimum 5 letnie)
 • znajomość zasad rachunkowości jednostek budżetowych

Dodatkowe:

 • znajomość zagadnień związanych z ewidencjonowaniem i rozliczaniem podatku VAT,
 • znajomość programu Progman Finanse DDJ oraz Progman Rozrachunki.


Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2 700 PLN brutto. Ostateczna kwota będzie uzależniona od posiadanego doświadczenia i kompetencji oraz stażu pracy.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys, list motywacyjny,
 • kopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • kopia dyplomu potwierdzająca wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań do zajmowania przedmiotowego stanowiska,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych

 

Oferty prosimy składać do dnia 13-10-2017r. na adres Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk z dopiskiem „Rekrutacja – Księgowy”

metryczka publikacji