BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Konkurs na dyrektora przedszkola

P R E Z Y D E N T M I A S T A G D A Ń S K A ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora nowej gdańskiej placówki oświatowej:

    1.

Przedszkole nr 83

80-506 Gdańsk ul. Stanisława Dąbka 35

1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1)    ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

2)    ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4)    uzyskał:

a)    co najmniej dobrą ocenę w okresie ostatnich pięciu lat pracy, lub

b)    pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)     w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich  czterech lat pracy w szkole wyższej,

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156), jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

5)    spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6)    nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela  (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

7)    nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)    nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

9)    nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce i spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-9.

3. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować osoba nie będąca nauczycielem, która:

1)    posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2)    ukończyła studia magisterskie,

3)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4)    ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

5)    nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, 

6)    spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2,5,7 i 9.

 

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki, która powinna odnosić się w szczególności do:

a)    zaspakajania potrzeb i wyzwań edukacyjnych uczniów i ich środowiska,

b)    umożliwiania uczniom pełnego rozwoju i przygotowania ich do kolejnego etapu edukacji,

c)     stwarzania warunków i zapewnienia wsparcia potrzebnego uczestnikom procesów edukacyjnych,

Jeśli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły w formie multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację oprócz pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną. Prezentacja multimedialna winna być zbieżna z koncepcją złożoną na piśmie.  

2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:

a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela  albo

b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

c)  stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej     nauczycielem,

4. oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego stażu, o którym mowa w pkt. 3 lit a – c,

5. oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne

8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 168),

10. oświadczenie o dopełnienie obowiązku o którym mowa w art.7 ust 1 i ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 1388) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

11. oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela

12. oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.), lub w art.140 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych –w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych kandydata (imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy) oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora (nazwa szkoły lub placówki) w Gdańsku” w terminie do dnia 14 września 2016 r. bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5 pok. 304. W przypadku wysłania ofert pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Rozwoju Społecznego, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 – decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Konkursy zostaną przeprowadzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wszelkich informacji udziela Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miasta w Gdańsku ul. Kartuska 5, III piętro pok. 311 tel. 58 323-67-22 lub sekretariat WRS tel. 58-323-67-27. Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska.

__________________________________________________________________________________________

Mając na uwadze kilkuletnie, dobre doświadczenie, uprzejmie informujemy, że konkurs na stanowiska dyrektora szkoły będzie otwarty dla publiczności w części obejmującej prezentację koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły, przygotowanej przez kandydata na stanowisko dyrektora oraz odpowiedzi na pytania członków komisji. Osoby zainteresowane przebiegiem konkursów (jako obserwatorzy) mogą pozyskać informacje o terminie konkursu na stronie internetowej: www.gdansk.pl

metryczka publikacji