BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

KOMUNIKAT Z DNIA 26 KWIETNIA 2019 z pierwszego posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Teatru Miniatura w dniu 25.04.2019 r.

KOMUNIKAT Z DNIA 26 KWIETNIA 2019

z pierwszego posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Teatru Miniatura w dniu 25.04.2019 r.

 

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Teatru Miniatura został ogłoszony Zarządzeniem nr 194/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 lutego 2019 r. na podstawie:

 • 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018. poz.1983),
 • 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U.2004.154.1629),
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2015 w sprawie wykazu samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu,
 • 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994.zm. Dz.U.2018.1000.1349.1432),
 • 9 Statutu Miejskiego Teatru Miniatura.

 

Ostatnia nowelizacja Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2019 r. poz. 115) została ogłoszona 18 stycznia 2019 i w zakresie dotyczącym konkursu na dyrektora instytucji kultury weszła w życie 19 kwietnia 2019 („Art.  4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia). Konkurs został ogłoszony 13 lutego 2019. W związku z powyższym konkurs jest prowadzony zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U. z 2018 r. poz. 1983.

 

Ogłoszenie o konkursie ukazało się:

 • w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej w dniu 18 lutego 2019 r.,
 • w Dzienniku Bałtyckim w dniu 19 lutego 2019 r.,
 • w wydaniu ogólnopolskim Gazety Wyborczej w dziale Kultura w dniu 20 lutego 2019 r.,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie gdansk.pl,
 • na stronie Miejskiego Teatru Miniatura,
 • na stronie internetowej pracuj.pl, Pracuj w Kulturze, e-teatr.pl, oraz na stronie sdt.pl.

 

Termin składania ofert upłynął 15 kwietnia 2019 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 7 ofert.

Komisję konkursową powołano Zarządzeniem nr 608/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 kwietnia 2019 r.

 

Na konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Teatru Miniatura wpłynęły oferty następujących kandydatów:

 1. Oferta nr 1: ADAM WALNY
 2. Oferta nr 2: ANNA GOLC
 3. Oferta nr 3: KRZYSZTOF ANDRUSZKIEWICZ
 4. Oferta nr 4: MAREK BRAND
 5. Oferta nr 5: KRZYSZTOF GRABOWSKI
 6. Oferta nr 6: JACEK SARNACKI
 7. Oferta nr 7: MICHAŁ DERLATKA

 

Po ocenie formalnej komisja:

 1. zakwalifikowała do drugiego etapu konkursu następujących kandydatów:
 2. Oferta nr 1: ADAM WALNY
 3. Oferta nr 4: MAREK BRAND
 4. Oferta nr 5: KRZYSZTOF GRABOWSKI
 5. Oferta nr 7: MICHAŁ DERLATKA
 6. wezwała do uzupełnienia oferty następującego kandydata
 7. Oferta nr 6: JACEK SARNACKI

 

Drugi etap konkursu - rozmowy z kandydatami odbędą się 10 maja 2019.

 

metryczka publikacji