BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Kierownik międzynarodowego projektu unijnego Baltic Maritime Heritage Tours

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik międzynarodowego projektu unijnego Baltic Maritime Heritage Tours

Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało przede wszystkim:

 • podejmowanie wszelkich działań opisanych we wniosku aplikacyjnym mającym na celu realizację wskaźników i zadań właściwych dla Lidera w projekcie;
  • koordynowanie, opiniowanie i nadzór nad działaniami projektu przez cały okres jego realizacji;
  • opracowanie i utrzymywanie planu zarządzania projektem, harmonogramu projektu; bieżący kontakt z partnerami projektu i organizacjami stowarzyszonymi.
 • stała współpraca i nadzór nad personelem projektu
 • kierowanie przebiegiem projektu;
 • dbałość o realizację zadań projektu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów w ramach PWT Południowy Bałtyk;
 • udział oraz moderacja spotkań roboczych partnerów w projekcie; przygotowywanie notatek po spotkaniach
 • dokonywanie podziału i realizacja zadań merytorycznych między poszczególne osoby;
 • weryfikowanie pod względem merytorycznym realizowanych i zrealizowanych prac;
 • dbałość o zgodności realizacji zadań z harmonogramem;
 • zwoływanie spotkań roboczych zespołu projektowego - w miarę potrzeb;
 • zatwierdzanie pod względem merytorycznym dokonywanych wydatków,
 • nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem kosztów;
 • informowanie kierownika jednostki, w której jest realizowany projekt, o nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg;

Kryteria warunkujące dopuszczenie do procesu rekrutacji:

Niezbędne:

 • korzystanie w pełni z praw obywatelskich,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na przedmiotowym stanowisku,
 • minimum czteroletni staż pracy (preferowana praca w sektorze publicznym związana z wdrażaniem projektów współfinansowanych z funduszy UE).

Dodatkowe:

 • doświadczenie w zarządzaniu projektami unijnymi (perforowane projekty transgraniczne, międzynarodowe)
 • znajomość przepisów związanych z sektorem publicznym w tym przede wszystkim prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office na poziomie min. Średniozaawansowanym,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie (preferowany poziom biegłości językowej B2 lub wyższy)(mile widziana znajomość innych języków zwłaszcza z krajów obszaru Morza Bałtyckiego)
 • udokumentowane dodatkowe kwalifikacje związane z zarzadzaniem projektami i wytycznymi projektów unijnych
 • doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym
 • znajomość specyfiki branży żeglarskiej

Profil kandydata

 • umiejętność kierowania zespołem,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.
 • samodzielność i podejmowanie decyzji

Oferujemy wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 000,00  PLN (kwota brutto). Ostateczna wysokość wynagrodzenia uzależniona będzie od posiadanego doświadczenia i stażu pracy.

Planowany okres zatrudnienia 15.11.2016 - 30.10.2019

Wymagane dokumenty:

 • życiorys, list motywacyjny,
 • kopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • kopia dyplomu potwierdzająca wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania przedmiotowego stanowiska,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.

Informujemy, iż oferty nie zawierające kompletu dokumentów nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Oferty prosimy składać do dnia 09-11-2016r. na adres MOSiR w Gdańsku ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk z dopiskiem „Rekrutacja – projekt unijny”.

metryczka publikacji