BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu ogłasza nabór na stanowisko:

Inspektora do spraw obiektów hydrotechnicznych

     Do obowiązków osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należał przede  wszystkim:

 • ustalanie zakresu prac, konserwacyjnych, remontowych, inwestycyjnych niezbędnych do utrzymania i rozwoju infrastruktury hydrotechnicznej i towarzyszącej,
 • nadzór nad działaniami związanymi z zabezpieczeniem mienia w obiektach,
 • planowanie i ustalanie zakresu prac konserwacyjnych , remontowych i inwestycyjnych niezbędnych do utrzymania i rozwoju obiektu oraz nadzór przy ich wykonywaniu,
 • zapewnienie na administrowanych obiektach warunków zgodnych z obowiązującymi przepisami bhp, p-poż i innymi regulaminami,
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej obiektów hydrotechnicznych i budynków oraz pozostałej powierzonej infrastruktury ,
 • współpraca ze służbami portowymi i porządkowymi (Kapitanat Portu Gdańsk,  Straż Miejska, Policja Wodna, Straż Pożarna, Sanepid),
 • udział w przeglądach obiektów budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami prawa,
 •  nadzór nad prawidłową eksploatacją środków trwałych i nietrwałych będących na wyposażeniu obiektów,
 • prowadzenie ewidencji stanu liczników energii elektrycznej i wodomierzy zainstalowanych w podległych obiektach
 • prowadzenie dokumentacji dozorowej urządzeń rejestrowanych w UDT oraz dopilnowanie przeglądów okresowych wynikającymi z przepisów eksploatacji urządzeń,
 • prowadzenie i kompletowanie dokumentów formalno-prawnych powierzonych nieruchomości,
 • prowadzenie korespondencji związanej z zadaniami wynikającymi z niniejszego zakresu
 • dbanie o gotowość eksploatacyjną łodzi typu RiB będącej na wyposażeniu Mariny Gdańsk

Kandydatom oferujemy:

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2.800 PLN brutto.

 • dodatek stażowy ( zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2009 r. o pracownikach samorządowych),
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” ( zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej),
 • premia kwartalna ( zgodnie z regulaminem premiowania  pracowników Gdańskiego Ośrodka Sportu )

 Niezbędne:

 • korzystanie w pełni z praw obywatelskich,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • wykształcenie min. średnie - techniczne
 • znajomość języka angielskiego.

 

Dodatkowe:

 • patent sternika motorowodnego lub starszego sternika motorowodnego,
 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office,
  • mile widziane doświadczenie na stanowisku w administracji publicznej,
  • komunikatywność.

  Wymagane dokumenty:

  • życiorys, list motywacyjny,
  • kopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • kopia dyplomu potwierdzająca wymagane wykształcenie,
  • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań do zajmowania przedmiotowego stanowiska,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.

  Oferty prosimy składać do dnia 8-12-2017 r. na adres GOS ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk z dopiskiem „Rekrutacja – Inspektor do spraw obiektów hydrotechnicznych”

metryczka publikacji