BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Inspektor Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku

Przewodniczący Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku

na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr223, poz.1458)

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

INSPEKTOR MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W GDAŃSKU 

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 3-letni staż pracy;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • nieposzlakowana opinia;
 • umiejętność pracy w zespole, wysoki poziom komunikacji interpersonalnej, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, sumienność, rzetelność;
 • wysoka kultura osobista, stabilność emocjonalna, samodzielność, aktywność, obowiązkowość i punktualność, elastyczność, empatia;
 • biegła umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/wym. stanowisku;

- Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w bezpośredniej obsłudze klienta;
 • doświadczenie w pracy w Zespołach ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
 • znajomość przepisów:
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz.1137,  z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328, z późn. zm.)

- Przepisy wykonawcze do w/wym. ustaw

 • znajomość programu EKSMOON będzie dodatkowym atutem.

Zakres podstawowych obowiązków:

 • udzielanie informacji w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a także wydawania kart parkingowych;
 • udzielanie informacji o ulgach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym;
 • przyjmowanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności/wskazaniach do ulg i uprawnień;
 • przyjmowanie wniosków o wydanie legitymacji potwierdzającej niepełnosprawność;
 • przyjmowanie wniosków o wydanie karty parkingowej;
 • przyjmowanie innej korespondencji wpływającej do Zespołu oraz prowadzenie dziennika korespondencyjnego;
 • wprowadzanie danych do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności;
 • wydawanie niezbędnych druków;
 • obsługa posiedzeń składów orzekających oraz
 • sporządzanie protokołów składów orzekających;
 • przygotowywanie dokumentów do wysłania i zanoszenie do Urzędu Pocztowego.

Warunki pracy:

 • forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony
 • wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 • list motywacyjny;
 • Curriculum Vitae (CV);
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i inne kwalifikacje;
 • kopie świadectw pracy;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie oraz za umyślne przestępstwa skarbowe*;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm./ oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm./;
 • kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.), zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu/ów potwierdzającego/ych niepełnosprawność.

UWAGA:

Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie oświadczenia oraz CV  i list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

 • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty
 • spełniają wszystkie wymagania niezbędne

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6 %.


Dokumenty należy składać w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku  ul. Dyrekcyjna 5 pok. 314  w zamkniętych kopertach lub przesyłać na adres:

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku

Ul. Dyrekcyjna 5

80-852 Gdańsk

Z następującą adnotacją: nabór na stanowisko urzędnicze: INSPEKTOR MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W GDAŃSKU” w terminie od  11.12.2018 r.  do  27.12.2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu po terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Zespołu).

Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione w BIP www.gdansk.pl i na tablicy ogłoszeń Miejskiego Zespołu Ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku.Informujemy, że nadsyłanych/złożonych ofert nie zwracamy.

Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

 • Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Gdańsku (80-852), ul. Dyrekcyjna 5, adres do korespondencji: 80-852 Gdańsk ul. Dyrekcyjna 5 z dopiskiem IOD.
 • Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: mzon@gdansk.gda.pl
 • Celem przetwarzania Pana/i danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji pracowników. Podstawa prawna: art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), par. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 894).
 • W przypadku pozytywnego przejścia procesu rekrutacji Pana/i dane osobowe będą udostępnione podmiotowi leczniczemu wykonującemu wstępne badania osób ubiegających się o zatrudnienie, w pozostałych przypadkach Pana/i dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu 4 pkt 9 RODO.
 • Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji a po jego zakończeniu zostaną usunięte zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. e) RODO.
 • Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przysługuje Panu/i w przypadku danych przetwarzanych bezpodstawnie.
 • Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce Pan/i zwykłego pobytu.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.).
 • Pana/i dane nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.

Przewodnicząca Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku – Karin Godziniec

*W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Jednocześnie informujemy, że wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Sądowego” nie jest dokumentem.

metryczka publikacji