BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Główny Księgowy w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia

Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia

Kołobrzeska 61

80-397 Gdańsk

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

Główny Księgowy – umowa o pracę

Kandydatem na stanowisko Głównego Księgowego może być osoba, która spełnia następujące wymagania:


I. Wymagania niezbędne:

1.Posiada obywatelstwo polskie

2. Posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwa; przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

4. Spełnia jeden z poniższych warunków;

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.

5. Nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o finansach publicznych z 2018 r.

6. Posiada bardzo dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, ustawy o finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o ubezpieczeniach społecznych i umiejętności ich stosowania.

7. Posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności do klasyfikowania (dekretacji) zdarzeń gospodarczych oraz umiejętności do prowadzenia księgowości komputerowej.

II. Dodatkowe wymagania:

1. Doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej.

2. Znajomość Ustawy o rachunkowości.

3. Znajomość Ustawy o finansach publicznych.

4. Znajomość przepisów dotyczących zasad wykorzystywania środków unijnych.

5. Umiejętność wykonywania planów, opracowań i sprawozdań.

6. Znajomość programów finansowo-księgowych.

7. Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.

8. Posiada cechy osobowości takie jak: odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, sumienność, rzetelność, komunikatywność, terminowość, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji.

III. Zakres wykonywanych zadań (obowiązków):

1. Prowadzenie rachunkowości GOPZ zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków GOPZ.

3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym GOPZ.

4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych oraz ich dekretacji.

5. Przygotowywanie projektów budżetów oraz harmonogramu wydatków GOPZ.

6. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków GOPZ.

7. Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych wraz z analizą wykorzystanych środków, prowadzenie nadzoru nad przechowywaniem i archiwizacją dokumentacji księgowej.

8. Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

9. Nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych, oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażeni.

10. Sporządzanie naliczenia odpisów na ZFŚS.

11. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.

12. Sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i statystycznych.

13. Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych.

14. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki należą do kompetencji Głównego Księgowego.

IV. Wykaz wymaganych dokumentów:

1. List motywacyjny.

2. Podpisany życiorys (CV).

3. Kwestionariusz osobowy z wskazaniem numeru telefonu kontaktowego.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

5. Kserokopie świadectw pracy.

6. Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.

8. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni praw publicznych.

9. Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o finansach publicznych z 2018 r

10. Podpisana klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 2018 r.

V. Warunki pracy i płacy na danym stanowisku:

1. Wymiar czasu pracy – 1 etat 40 godzin tygodniowo.

2. Praca przy komputerze w siedzibie GOPZ.

3. Przewidywany termin zatrudnienia: kwiecień 2019 r.

4. Wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z 2018r. i regulaminem wynagrodzeń GOPZ w przedziale 5 180 – 6 000 brutto. W skład wynagrodzenia wchodzą: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny oraz premia, regulaminowa. Ostateczna kwota będzie uzależniona od posiadanych kompetencji oraz stażu pracy.

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił 5 %.

Wymagane dokumenty należy składać na adres:

Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia

Ul. Kołobrzeska 61

80-397 Gdańsk

W zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2019 r. do godz. 14:00 (decyduje data i godzina wpływu).

Dokumenty, które wpłyną do Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia po terminie nie będą rozpatrywane.

Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie.

Pozostałe informacje:

Postępowanie rekrutacyjne związane z analizą nadesłanych dokumentów aplikacyjnych rozpocznie się dnia 01 marca 2019 r. o godz. 09:00, a rozmowy kwalifikacyjne  z kandydatami będą przeprowadzane od dnia 04 marca 2019r.

O dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego oraz miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Złożonych ofert nie odsyłamy. Można je odebrać w ciągu miesiąca od opublikowania informacji o wynikach naboru. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. O wynikach konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.opz.gdansk.pl oraz tablicy informacyjnej Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia.

oświadczenie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych (30 KB)

oświadczenie rekrutacyjne (215.16 KB)

metryczka publikacji