BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Henryka Wieniawskiego

P R E Z Y D E N T    M I A S T A    G D A Ń S K A

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Henryka Wieniawskiego

80-032 Gdańsk ul. Gościnna 4

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej (Dz.U. z 2018r. poz. 693).

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w § 1 ust. 2, pkt 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 694).

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać (§ 1 ust. 2, pkt 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz trybu pracy komisji konkursowej):

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki

Jeśli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki
w formie multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację oprócz pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną. Prezentacja multimedialna winna być zbieżna z koncepcją złożoną na piśmie. 

2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:

a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

c) stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata

- imię (imiona) i nazwisko,

- data i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2 lit a – c: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5. poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60), lub kopii świadectwa, o którym mowa w art. 211 ust. 3pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018r. poz. 107 i 138) - w przypadku cudzoziemca,

7. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne

9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( U. z 2017 r. poz. 1311 i 2110),

11. oświadczenie o dopełnienie obowiązku o którym mowa w art. 7 ust 1 i ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2017 r. poz. 2186 oraz z 2018 r. 538, 650 i 651) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

12. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela

13. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203), lub w art.140 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018r. poz. 138, 398 i 650) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

16. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138)

 

Oferty należy składać:

w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i telefonem kandydata oraz dopiskiem:

"KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Gdańsku"

w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia bezpośrednio w sekretariacie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5 II piętro przy pok. 210.
W przypadku wysłania ofert pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Rozwoju Społecznego, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 – decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wszelkich informacji udziela Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miasta w Gdańsku ul. Kartuska 5,
III piętro pok. 311 tel. 58 323-67-22 lub sekretariat WRS tel. 58-323-67-00 i 58-323-67-27.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska odrębnym Zarządzeniem.

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Prezydent Miasta Gdańska. ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – iodo@gdansk.gda.pl; centrala Urzędu Miejskiego w Gdańsku
  58 323 6000
 3. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Gdańsku.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Gdańsku.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Gdańsku.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Pani/Pana udzielona w odrębnym oświadczeniu.

 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Gdańsku.

__________________________________________________________________________________________

Mając na uwadze kilkuletnie, dobre doświadczenie, uprzejmie informujemy, że konkurs na stanowiska dyrektora szkoły będzie otwarty dla publiczności w części obejmującej prezentację koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki, przygotowanej przez kandydata na stanowisko dyrektora oraz odpowiedzi na pytania członków komisji. Osoby zainteresowane przebiegiem konkursów (jako obserwatorzy) mogą pozyskać informacje o terminie konkursu na stronie internetowej: www.gdansk.pl

 

metryczka publikacji