BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty Konkurs 2017 ofert na realizację zadania Miasta Gdańska pt: "Utworzenie małego placu zabaw na terenie miasta Gdańska"

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty Konkurs 2017 ofert na realizację zadania Miasta Gdańska pt: "Utworzenie małego placu zabaw na terenie miasta Gdańska",
w ramach "Programu współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017".
Oferty konkursowe należny złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: Konkurs 2017- pt: Utworzenie małego placu zabaw na terenie miasta Gdańska" ( nie otwierać) ,
w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2017r,
w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12-sala obsługi mieszkańców, Zespół Obsługi Mieszkańców przy ul. Partyzantów,ZOM przy ul. Wilanowskiej.
Załączniki do pobrania n/w znajdują się na stronach internetowych miasta Gdańska- www.gdansk.pl i www.bip.pl oraz na stronie organizacji pozarządowych " Dotacje z budżetu Miasta".

Do pobrania:
1. szczegółowe warunki otwartego Konkursu ofert na realizacje zadania - załącznik nr 1
2.wzór oferty realizacji zadania publicznego- załącznik nr2 ( oraz wersja edytowalna (59.56 KB) )
3. wzór karty oceny formalnej i merytorycznej- załącznik nr 3
4.treść ogłoszenia konkursu- załącznik nr4
5.wzór pisma Organizacji Pozarządowej do Urzędu Miejskiego w gdańsku w sprawie uzyskania opinii dotyczącej lokalizacji placu zabaw Wydziału Urbanistyki i Architektury,Wydziału Skarbu oraz Wydziału Programów Rozwojowych- załącznik 5. (oraz wersja edytowalna (14.2 KB) )
6.wzór umowy użyczenia  nieruchomości ( działki) - załącznik nr 6 (oraz wersja edytowalna (21.14 KB) )
7.wzór umowy na realizację zadania publicznego- załącznik nr7 (oraz wersja edytowalna (58.12 KB) )
metryczka publikacji