BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. rozbudowa hali pociągu sieciowego, budowa kanału kontrolnego oraz przebudowa rampy zewnętrznej kolidującej z inwestycją, przy ul. Kolejowej 9b w Gdańsku.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.),w związku z art. 53. ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.),

Prezydent Miasta Gdańska

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 14.08.2019r. PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:

rozbudowa hali pociągu sieciowego, budowa kanału kontrolnego oraz przebudowa rampy zewnętrznej kolidującej z inwestycją, na działce nr 277/4 obr. 056  przy ul. Kolejowej 9b w Gdańsku.

       W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych, że mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 458  w poniedziałki 800-1600, w środy 800-1700, w czwartki 800-900 i 1400-1600 oraz w piątki 800-1500, a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia  w Zespołach Obsługi Mieszkańców tutejszego Urzędu lub za pośrednictwem poczty, w terminie  14 dni   od dnia dokonania obwieszczenia.

Pouczenie: Informuje się, że zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

metryczka publikacji