BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie w sprawie ustalenia warunków zabudowy, budynek mieszkalny wielorodzinny al. gen. J. Hallera w Gdańsku

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.2096 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądaniach w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz halą garażową w Gdańsku przy al. gen. J. Hallera 169 na dz. nr 454 obręb 044 wraz z urządzeniami budowlanymi.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 457 w poniedziałki 8:00-16:00, w środy 8:00-17:00, w czwartki 8:00-9:00 i 14:00-16:00 oraz w piątki 8:00-15:00 (we wtorki nie ma przyjęć klientów).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 08.07.2019r.

metryczka publikacji