BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem częściowo zagłębionym w skarpę przy ul. Ks.J. Poniatowskiego w Gdańsku.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.2096 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji nr WUiA-V.6730.12-12.2019.EJ.9463 z dnia 09.08.2019r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem częściowo zagłębionym w skarpę w Gdańsku przy ul. KS.J. Poniatowskiego na dz. nr 372/5, 385/2, 386/2, 388/5, 390/2, 391/2, 394, 395/3, 396/10, 397/3, 398/2, 400/2, 401/2 obręb 067.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju nr 457 w poniedziałki 800-1600, w środy 800-1700, w czwartki 800-900 i 1400-1600 oraz w piątki 800-1500 (we wtorki nie ma przyjęć klientów).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 12.08.2019r.

metryczka publikacji