BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi dojazdowej wraz ze zjazdem, oświetleniem i odwodnieniem, wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przez wlot ul. Pilotów oraz przebudowę chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Jana Pawła II w Gdańsku.

WUiA.IV.6740.  1369-6  .2019.SJ.275413                                                                                                                                                                   Gdańsk  

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego( Dz.U. 2018.2096 z późn. zmianami), art.28, art.33 ust.1, art.34 ust.4, art.36, art.81 ust. 1 pkt 2, art.82 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019.poz.1186):

-  po rozpatrzeniu wniosku Inwestora o pozwolenie na budowę z dnia 14.08.2019r.  nr rejestru RPW/275413/2019 (uzupełnionego w dniu 27.08.2019r)

 

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam

Towarzystwu Szkolnemu „Leśna Góra”

z siedzibą przy ul. Słowackiego 83 w Gdańsku

pozwolenia na budowę

drogi dojazdowej wraz ze zjazdem na działkę nr 367/1 wraz z oświetleniem i odwodnieniem, wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przez wlot ul. Pilotów oraz przebudowę chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Jana Pawła II zlokalizowanej na terenie działek  nr 71/21, 71/33, 75/45, 75/65, 384, 385,  obręb 033 w Gdańsku

 

autorzy projektu budowlanego:

mgr inż. arch. Artur Rumiński, upr. Nr 27/POOKK/V/2018 w specjalności architektonicznej, wpisany na listę członków Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów pod nr PO-1563

mgr inż. Katarzyna Kościukiewicz, upr. Nr POM/0091/POOD/11, w specjalności drogowej, wpisana na listę członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr POM/BD/0284/11

mgr inż. Danuta Osińska, upr. nr 188/Gd/99, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisana na listę członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr POM/IS/3573/01

inż. Marcin Lisewski, upr. nr POM/0077/POOE/03, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisany na listę członków Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr POM/IE/0294/04

 

 

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z: treścią art.36 ust.1 pkt 1-4 oraz art.42 ust.2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

 • Kierownik budowy (robót) jest obowiązany prowadzić dziennik budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenia, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, odpowiednio zabezpieczyć teren budowy;

 

 

UZASADNIENIE

         W dniu 14.08.2019r. do tut. organu wpłynął wniosek Towarzystwa Szkolnego „Leśna Góra” o wydanie pozwolenia na budowę drogi dojazdowej wraz ze zjazdem na działkę nr 367/1, wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów przez wlot ul. Pilotów oraz przebudowę chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Jana Pawła II na terenie działek nr 71/21, 71/33, 75/45, 75/65, 384, 385 obręb 033 w Gdańsku. Ponieważ wniosek był niekompletny w dniu 20.08.2019r. wezwano inwestora do uzupełninia braków. Wniosek został uzupełniony w dniu 27.08.2019r. Pismem Nr WUiA-IV.6740.1369-2.2019.SJ.275413 zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie. Ponieważ Spółdzielnia Mieszkaniowa „Młyniec” pismem z dnia 10.09.2019r. zażądała, żeby za strony postępowania uznać wszystkich współwłaścicieli działki Nr 75/46, w dniu 13.09.2019r. zawiadomiono o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie wszystkich współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Pilotów 6, 8, 10. W zawiadomieniu zawarto informację, że ze względu na dużą ilość stron postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu będą następować przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu.

         W odpowiedzi na zawiadomienie wpłynęły od Spółdzielni Mieszkaniowej „Młyniec” oraz od trzech współwłaścicieli nieruchomości Nr 75/46 pisma wyrażające obawę, że wybudowanie przedmiotowej drogi dojazdowej będzie miało negatywny wpływ na układ komunikacyjny użytkowany przez dotychczasowych i przyszłych mieszkańców osiedla.

         W dniu 30.09.2019r. postanowieniem Nr WUiA-IV.6740.1369-4.2019.SJ.275413 nałożono na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości i uzupełnienia braków w złożonym projekcie budowlanym w terminie do 29.11.2019 roku. Poprawiony projekt został złożony w tut. organie w dniu 24.10.2019r. i ostatecznie uzupełniony przez pełnomocnika Inwestora w dniu 15.11.2019r. W dniu 28.10.2019r. pismem Nr WUiA-IV.6740.1369-5.2019.SJ.275413 powiadomiono strony, zgodnie z art. 10 KPA, o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań. Żadna ze stron nie wniosła uwag.

         Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami) przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza: zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.08r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 oraz wykonanie i sprawdzenie, jeśli jest wymagane, przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i legitymujące się aktualnym na dzień opracowania projektu – lub jego sprawdzenia – zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

         Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie objętym miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego Centrum Zaspy z węzłem przesiadkowym SKM w mieście Gdańsku (Nr ew. planu 0618) zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIX/932/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.10.2004r. (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 150 z dnia 07.12.2019r., poz. 2778), karta terenu Nr 014 o symbolu KD80- teren ulicy dojazdowej. Projektowana droga posiada parametry zgodne z określonymi w karcie terenu. Funkcję drogi dojazdowej do działki Nr 367/1 obr. 003 (poza granicami planu) przewidziano w zapisach punktu 9. karty Nr 001 w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 0623 - Zaspa Młyniec rejon ulicy Hynka iAlei Jana Pawła II w mieście Gdańsku.

          Projekt budowlany inwestycji został uzgodniony przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (uzgodnienie Nr 6330-231(2)-2019-KG-4736 z dnia 29.07.2019r.) Uzgodnienie zostało poprzedzone analizą komunikacyjną sporządzoną przez Inwestora oraz umową Nr GZDiZ/ZD/044/2019 z dnia 16.07.2019r. zawartą przez Inwestora z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni.

Stwierdzono, że projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Zaspy z węzłem przesiadkowym SKM w mieście Gdańsku.       

Dokumentacja projektowa spełnia warunki wynikające z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zatem zgodnie z art. 35 ust. 4 organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania poprzez złożenie do tut. organu oświadczenia. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

ADNOTACJE DOTYCZĄCE OPŁATY SKARBOWEJ

        Podlega opłacie skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r. poz. 1000)  w wysokości 287,00 PLN.

 

 

 

Załącznik:

 1. Projekt budowlany w 1 tomie

 

 

Otrzymują:

 1. Towarzystwo Szkolne „Leśna Góra”, ul. Słowackiego 83, 80-257 Gdańsk – 2 egz. projektu

przez pełnomocnika: Małgorzata Dorożyńska, Arthome Project Sp, z o.o.

 1. Kartuska 228A, lok.2
 2. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk
 3. Strony postępowania zgodnie z wykazem w aktach sprawy

- poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej

  na stronie podmiotowej organu

 1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 1 egz. projektu
 2. BRG,
 3. WUiA a/a – 1 egz. projektu,

7.rejestr

 

 

 

Pouczenie:

 1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
 • oświadczenia kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 • w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
 • informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (zob. art.41 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
 1. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii: V, IX-XVI, XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów), XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII (z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych), XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
 2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
 3. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ( zob. art.55 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (zob. art. 59 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy (zob.art.57 ust.6 ustawy z dnia 7 lipca

 

metryczka publikacji