BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku biurowego z funkcją usługowo-handlową w parterze oraz z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 24.

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz.2096) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm)

 

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu decyzji nr WUiA-IV.6730.209-10.2018.G.184219 z dnia 06.05.2019 r. umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku biurowego z funkcją usługowo-handlową w parterze oraz z parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 24 na działkach nr 136/2, 136/4, 140 obręb 019

 

 

Informacje dotyczące treści decyzji można uzyskać w pokoju 439 (poniedziałki w godz. od 8ºº do 16oo , środy od 8ºº do 17ºº , czwartki od 8ºº do 9ºo i od 14ºº do 16ºo oraz piątki od 8ºº do 15ºº ).

Pouczenie : Informuje się, że zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 10.05.2019 r.

 

 

 

 

 

metryczka publikacji