BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu decyzji - pozwolenie na budowę osiedla Garnizon ul. Hemara/Słonimskiego/Norwida w Gdańsku.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), 

Prezydent Miasta Gdańska podaje do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 11 marca 2019 roku wydana została decyzja nr WUiA-V.6740.2002-2.2018.PK.396773 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych z usługami w parterze i garażami podziemnymi – Garnizon Kwartał VII w Gdańsku, ul. Mariana Hemara / Antoniego Słonimskiego /Cypriana Kamila Norwida, działki nr 820/83,820/84, 918, 919 obręb 031.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją w sprawie w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w pokoju nr 456 (tel. 058 32-36-456) w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w godzinach – poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8:00-15:00.

POUCZENIE:

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

metryczka publikacji