BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „przebudowa i wyposażenie hal nr 33 i nr 26 pod potrzeby produkcji przemysłowej, modernizacji i budowie nowej infrastruktury drogowej i sieciowej (wraz z płytami montażowymi) w Gdańsku w rejonie ul. Na Ostrowiu.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.2081 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji nr WUiA-V.6730.161-10.2019.EJ.163289 z dnia 12.07.2019r. o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „przebudowa i wyposażenie hal nr 33 i nr 26 pod potrzeby produkcji przemysłowej, modernizacji i budowie nowej infrastruktury drogowej i sieciowej (wraz z płytami montażowymi) w Gdańsku w rejonie ul. Na Ostrowiu na dz. nr: 74/19, 74/20, 74/21, fragmentach działek nr 74/12, 74/13, 74/14, 74/15, 74/16, 74/40, 74/48, 74/56, 74/60 w obrębie 069.”

W związku z powyższym informuję osoby zainteresowane o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w pokoju nr 457 w poniedziałki 800-1600, w środy 800-1700, w czwartki 800-900 i 1400-1600 oraz w piątki 800-1500 (we wtorki nie ma przyjęć klientów).

metryczka publikacji