BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji przy ul. M. Jabłońskiego w Gdańsku.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.49a, art.61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz.256 z późniejszymi zmianami) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz.256 z późniejszymi zmianami)

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wydaniu decyzji nr WUiA-V.6730.195-6.2020.EJ.334777 z dnia 11.02.2021r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z podziemną halą garażową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Gdańsku przy ul. Jabłońskiego na dz. nr 604/54 w obrębie 303S.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

mgr inż. arch. Izabela Jagodzińska

KIEROWNIK

REFERATU ARCHITEKTURA-OLIWA

(podpis elektroniczny)

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji po wcześniejszym umówieniu terminu z Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku pod numerem telefonu 58 32 36 455.

Zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 16.02.2021r.

metryczka publikacji