BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wodociąg, ul.Zagórna w Gdańsku.

O B W I E S Z C Z E N I E

 Stosownie do art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

zawiadamiam o wydaniu w dniu 24 grudnia 2018 r. decyzji nr WUiA.V.6733.125-4.2018.LW.375757 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego przebudowę sieci wodociągowej DN32 – 100 mm wraz z przyłączami w ulicy Zagórnej i ul. Goszczyńskiego w Gdańsku, w granicach działek nr: 278/1, 279/2, 280/1, 282, 339/10, 339/11, 339/12, 339/14, 339/6, 339/7, 339/9, 341, 342/4, 343/2, 343/4, 344/1, 344/4, 344/6, 345/10, 345/8, 345/9, 347 i 358 obr. 65 oraz działki nr 134 obr. 78.

 W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że mogą zapoznać się z w/w decyzją w terminie 14 dni od daty dokonania obwieszczenia, w pokoju nr 458  tel. 58 323 64 58  w godzinach pracy tut. Urzędu t. j. poniedziałki w godzinach 800÷1600, środy 800÷1700, czwartki 800÷900 i 1400÷1600  oraz piątki 800÷1500, we wtorki nie ma przyjęć klientów.

Pouczenie:

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, począwszy od dnia 25 stycznia 2019 r.
metryczka publikacji