BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bramownicy nad wjazdem na parking Portu Lotniczego Gdańsk, położonej przy ul. Słowackiego 208 w Gdańsku.

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.2096 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1945 z późniejszymi zmianami)

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: nr WUiA-IV.6733.90-6.2019.BM.278911 z dnia 22.10.2019r. dla inwestycji polegającej na budowie bramownicy RC nad wjazdem na parking Portu Lotniczego Gdańsk, położonej na działce nr 278 obręb 024 przy ul. Słowackiego 208 w Gdańsku oraz nr WUiA-IV.6733.91-6.2019.BM.278821 z dnia 22.10.2019r. dla inwestycji polegającej na budowie bramownicy RC nad wjazdem na parking Portu Lotniczego Gdańsk, położonej na działce nr 278 obręb 024 przy ul. Słowackiego 208 w Gdańsku.

 

 

                                                                                               

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju nr 438 w poniedziałki 800-1600, w środy 800-1700, w czwartki 800-900 i 1400-1600 oraz w piątki 800-1500 (we wtorki nie ma przyjęć klientów).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 5.11.2019r.

 

metryczka publikacji