BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Pompowni Wody Polanki przy ul. Polanki/Abrahama w Gdańsku.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

        Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1945 ze zmianami) Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że wydano następującą decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

nr WUiA-IV.6733.146-8.2018.2019.BM.433938 z dnia 26.02.2019r. dla inwestycji polegającej na budowie Pompowni Wody Polanki położonej na działkach nr 542/1, 539, 532/2, 532/3, 532/1, 531/2 obręb 012 przy ul. Polanki/Abrahama w Gdańsku, polegającej na budowie i likwidacji sieci wodociągowej magistralnej wraz z budową pompowni wody i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

 

         Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w decyzją w Urzędzie Miejskim, w pokoju 438 w poniedziałki w godz. 8.00-16.00, w środy w godz. 8.00-17.00, czwartki w godz. 8.00-9.00 i 14.00-16.00 oraz piątki w godz. 8.00-15.00.

Od tej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 11.03.2019r.


metryczka publikacji