BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego realizację oświetlenia ulicy W. Kossaka w Gdańsku, w ciągu ulic odpowiednio: J. Matejki i W. Kossaka

O B W I E S Z C Z E N I E

         Stosownie do art. 49a, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.2096 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945),

        Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że w dniu 19 listopada 2019 r. na wniosek Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z siedzibą  przy ul. Żaglowej 11w Gdańsku, z dnia 11 października 2019 r., nr rejestru RPW/374498/2019, wydana została decyzja nr WUiA.V.6733.117-4.2019.LW.374498 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego realizację oświetlenia ulicy W. Kossaka w Gdańsku, w granicach działek nr: 165/19 i 202 obr. 055 położonych w ciągu ulic odpowiednio: Jana Matejki i Wojciecha Kossaka

      W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji, w terminie 14 dni od daty dokonania obwieszczenia, w pokoju nr 458  tel. 58 323 64 58  w godzinach pracy tut. Urzędu t. j. poniedziałki w godzinach 800÷1600, środy 800÷1700, czwartki 800÷900 i 1400÷1600  oraz piątki 800÷1500 (we wtorki nie ma przyjęć klientów).

Pouczenie:

Informuje się, że zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

metryczka publikacji