BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy i przebudowy ul. Próżnej i Adama Mickiewicza w Gdańsku

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.2096 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1945 z późniejszymi zmianami)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania na wniosek Inwestora z dnia 02.07.2019r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Próżnej oraz przebudowie ul. Mickiewicza wraz z ich poszerzeniem, przebudową zjazdów i niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym usunięcie potencjalnych kolizji- Gdańsk dz. nr: 863, 864, 883/1, 852/2, 862/1, 862/2, 861/3, 861/4 obręb 043.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 457 w poniedziałki 8:00-16:00, w środy 8:00-17:00, w czwartki 8:00-9:00 i 14:00-16:00 oraz w piątki 8:00-15:00 (we wtorki nie ma przyjęć klientów), a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Zespołach Obsługi Mieszkańców tutejszego Urzędu lub za pośrednictwem poczty, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 09.07.2019r

metryczka publikacji