BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, ul. Traugutta 92 w Gdańsku.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2018r. Dz. U. poz. 2096), w związku z art. 53. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945),

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji „Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum nr 26 w Gdańsku przy ul. Traugutta 92, dz. nr 364/2, dz. nr 366, dz. nr 373, dz. nr365/1 obr. 055, na potrzeby poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Specjalnego Ośrodka Rahabilitacyjno – Wychowawczego dla dzieci i młodzieży z autyzmem wraz z zagospodarowaniem terenu: realizacją miejsc postojowych, drogi dojazdowej i towarzyszącej infrastruktury technicznej”

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych, że mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 455 w poniedziałki 8.00-16.00, w środy 8.00-17.00, w czwartki 8.00-9.00 i 14.00-16.00 oraz w piątki 8.00-15.00, a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Zespołach Obsługi Mieszkańców tutejszego Urzędu lub za pośrednictwem poczty, w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia.

Pouczenie: Informuje się, że zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 11.01.2019

metryczka publikacji