BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publ., gazociąg ul. Chrobrego w Gdańsku

O B W I E S Z C Z E N I E

 Stosownie do art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

zawiadamiam, że z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wałowej 41/43, reprezentowanej przez Łukasza Dagil zam. w Otominie, z dnia 18 grudnia 2018 r., nr rejestru RPW/429046/2018, uzupełnionego osobiście przez Pełnomocnika w dniu 07.01.2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia w ramach zadania p.n.: „Przebudowa sieci i przyłączy gazowych przy ul. Legionów, Chrobrego” – na odcinku w granicach działek drogowych oznaczonych nr: nr 376 i 273/4 obr. 033, usytuowanych w obrębie skrzyżowania ulic Leszczyńskich i Chrobrego w Gdańsku.

 W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w terminie 14 dni od daty dokonania obwieszczenia, w pokoju nr 458  tel. 58 323 64 58  w godzinach pracy tut. Urzędu t. j. poniedziałki w godzinach 800÷1600, środy 800÷1700, czwartki 800÷900 i 1400÷1600  oraz piątki 800÷1500, we wtorki nie ma przyjęć klientów, począwszy od dnia 10 stycznia 2019 r.

Pouczenie:

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia t. j. od 26.01.2019 r.

metryczka publikacji