BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i garażami podziemnymi oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 48

OBWIESZCZENIE

 

             Stosownie do art. 49a, art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)


Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że na wniosek firmy Elfeko S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Hutnicza 20a, z dnia 13.11.2018 r. nr rejestru RPW/387160/2018, uzupełniono wniosek w dniu 05.12.2018 r. nr RPW/413798/2018, zostało wszczęte postępowanie administracyjne pismem nr WUiA-IV.6730.377-3.2018.G.387160 z dnia 01.02.2019 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i garażami podziemnymi oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 48 na działkach nr 76 i 77/10 obręb 021


W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych, że mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać w pokoju 439 (poniedziałki w godz. od 8ºº do 16oo , środy od 8ºº do 17ºº , czwartki od 8ºº do 9ºo i od 14ºº do 16ºo oraz piątki od 8ºº do 15ºº ).


Pouczenie : Informuje się, że zgodnie z art. 49 kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 07.02.2019 r.
metryczka publikacji