BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. budowy kanalizacji deszczowej ul. A.Puszkina w Gdańsku

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945),

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gdańskie Wody sp. z o.o. z dn. 29.03.2019r.w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji deszczowej Ø200 PE 100-RC w ulicy Aleksandra Puszkina w Gdańsku, na dz. nr 604/1 obr. 055,

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych, że mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 455 w poniedziałki 800-1600, w środy 800-1700, w czwartki 800-900 i 1400-1600 oraz w piątki 800-1500, a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Zespołach Obsługi Mieszkańców tutejszego Urzędu lub za pośrednictwem poczty, w terminie 14 dni od dnia dokonania obwieszczenia.

Pouczenie: Informuje się, że zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj.10.04.2019r

metryczka publikacji