BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kielnieńskiej w Gdańsku.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

        Zgodnie z art.49a ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami),

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 

zawiadamia strony postępowania administracyjnego, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądaniach w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 38/11 obręb 001 położonej przy ul. Kielnieńskiej w Gdańsku, wraz z urządzeniami budowlanymi oraz drogą dojazdową stanowiącą część działek nr 38/25 i 38/26.

 

 

  W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, w pokoju nr 438 (tel. 58-32-36-438)
w poniedziałki w godz. 800-1600,  środy w godz. 800-1700,  czwartki w godz. 800-900 i w godz. 1400-1600, piątki w godz. 800-1500 (we wtorki nie ma przyjęć klientów), a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Zespołach Obsługi Mieszkańców urzędu Miejskiego w Gdańsku lub za pośrednictwem poczty w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 9.09.2018r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka publikacji