BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadamia ws. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z usługami, garażem podziemnym oraz z infrastrukturą techniczną, po rozbiórce obecnego zainwestowania, w Gdańsku przy Al. Jana Pawła II 20 na działce nr 109 obręb 033.

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.2096 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.1945 z późniejszymi zmianami)

 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

 

zawiadamia strony postępowania administracyjnego zgodnie z art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądaniach w sprawie  ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego z usługami, garażem podziemnym oraz z infrastrukturą techniczną, po rozbiórce obecnego zainwestowania, w Gdańsku przy Al. Jana Pawła II 20 na działce nr 109 obręb 033.

 

 

 

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z aktami sprawy w pokoju nr 439 w poniedziałki 800-1600, w środy 800-1700, w czwartki 800-900 i 1400-1600 oraz w piątki 800-1500 (we wtorki nie ma przyjęć klientów), a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Zespołach Obsługi Mieszkańców tutejszego Urzędu lub za pośrednictwem poczty, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 06.11.2019 r.

 

metryczka publikacji