BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - sieci gazowej, dot. ul. Niegowskiej, Trakt Św. Wojciecha, Borkowska

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz.2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018 poz.1945),

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że w dniu 11 marca 2019 r. na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Bandrowskiego 16 w Tarnowie, Oddział            Zakład Gazowniczy w Gdańsku z siedzibą przy ul. Wałowej 41/43, wydał  decyzję  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUiAVI.6733.12-5.2019.KAM.41092 dla  budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE100RC, dn355  i dn125 w Gdańsku wzdłuż  ulic Niegowskiej, Traktu św. Wojciecha oraz ulicy Borkowskiej,  działki nr 235, 172, 178 obręb 109,  działki nr 158/2, 158/3, 196/5, 196/4, 196/1, 196/7, 197/1, 200/3, 200/1, 203, 205, 155, 182, 183, 184, 156, 157/2 obręb 109,  działki nr 9/1, 9/2, 6/16 obręb 309,  działki nr  34/7, 34/5, 35/1, 36/1, 36/2  obręb 324  oraz  działka nr  7/1 obręb 317.

 

POUCZENIE:

W związku z powyższym  strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się  z aktami sprawy w pokoju nr 433 w poniedziałki 800-1600, w środy 800-1700, w czwartki  800-900 i 1400-1600 oraz w piątki 800-1500 (we wtorki nie ma przyjęć klientów), a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Zespołach Obsługi Mieszkańców tutejszego Urzędu lub za pośrednictwem poczty, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

metryczka publikacji