BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


07.10.2019 r. - Rozbudowa stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Wysoka

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdańska

ZAWIADAMIA:

o wydaniu w dniu 7 października 2019 r. decyzji nr WŚ-I.6220.II.67D.2019.EI o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Rozbudowa stacji transformatorowej 110/15 kV GPZ Wysoka

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją w sprawie, w tym z treścią ww. decyzji w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku w pokoju 26 w budynku przy ul. Piekarniczej 16 w godzinach pracy urzędu

metryczka publikacji