BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - oświetlenia ul. Ukośnej w Gdańsku.

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.49 ustawy z dn. 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018r. poz.2096 z późn. zmian.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dn. 27.03. 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2018r. poz.1945)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUiA.VI.6733.74-4.2019.KW.239082 z dn. 12.08.2019r. polegającej na budowie oświetlenia przy ul. Ukośnej w Gdańsku – dz. nr 298 obr.0110.

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w pokoju nr 454 w poniedziałki 800-1600, w środy 800-1700, w czwartki 800-900 i 1400-1600 oraz w piątki 800-1500 (we wtorki nie ma przyjęć Klientów).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dn. 16.08.2019r.

metryczka publikacji