BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie awaryjnego odcinka linii kablowej SN-15 kV nr 013338 pomiędzy T-1055 Samopomoc Chłopska a T-1106 Roldźwig, ul. Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku

                                               OBWIESZCZENIE                                                                       

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zmianami) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zmianami).

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku inwestora: ENERGA OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk,  dnia 19.08.2019r. nr rej.  RPW/278274/2018, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie awaryjnego odcinka linii kablowej SN-15 kV nr 013338 pomiędzy T-1055 Samopomoc Chłopska a T-1106 Roldźwig, na terenie działek nr 11/3, 20/1, 10/5, 14/1, obręb nr 098, przy ul. Trakt Św. Wojciecha w Gdańsku.

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenów przyległych, że mogą składać ewentualne wnioski lub zastrzeżenia do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia tj. od dnia 05.09.2019r. do 19.09.2019r.

Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać w pok. nr 454 Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku (poniedziałki od 8ºº do 16 ºº, środy od 8ºº do 17ºº, czwartki od 8ºº do 9ºº i od 14ºº do 16ºº, piątki od 8ºº do 15ºº (we wtorki nie ma przyjęć interesantów).

metryczka publikacji