BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej sieci kablowej SN-15 kV relacji GPZ Leśniewo do stacji transformatorowej T-1485 Tama Pędzichowska I przy ul. Sitowie oraz ul. Tama Pędzichowska w Gdańsku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz.2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018 poz.1945),

Prezydent Miasta Gdańska

zawiadamia, że w dniu 11 września 2019 r. wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUiA-VI.6733.71-8.2019.KAM.229808 dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej sieci kablowej SN-15 kV relacji GPZ Leśniewo do stacji transformatorowej T-1485 Tama Pędzichowska I  przy ul. Sitowie oraz   ul. Tama Pędzichowska w Gdańsku, na działkach nr: 157/1; 157/7; 278; 156/5; 276/8; 180/1; 276/7; 179/5; 297/4; 172/1; 281/6; 169/7; 167/3; 282/19; 206/7; 206/4; 285/5; 285/3; 208/4; 207/7; 207/12; 208/8;  206/3;  206/2; 285/6; 293/5; 303/4; 303/6;  285/7  obręb 0301.

POUCZENIE:

W związku z powyższym  strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się   z aktami sprawy w pokoju nr 433 w poniedziałki 800-1600, w środy 800-1700, w czwartki    800-900 i 1400-1600 oraz w piątki 800-1500 (we wtorki nie ma przyjęć klientów), a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Zespołach Obsługi Mieszkańców tutejszego Urzędu lub za pośrednictwem poczty, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

metryczka publikacji