BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn:„Przebudowa jezdni i chodników ulicy Pańskiej w Gdańsku wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz budową kanału technologicznego”

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 10, 49 i 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 1363),

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia,

że na wniosek z dnia 22.02.2021r., uzup. w dniu 19.03.2021r.,  złożony przez Pana Włodzimierza Bartosiewicza, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie:

1.wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn:

„Przebudowa jezdni i chodników ulicy Pańskiej w Gdańsku wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz budową kanału technologicznego”,

zlokalizowanej na terenie nieruchomości:

  • wykaz działek w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego ul. Pańskiej:

Obręb 089: dz. nr: 13, 17, 47/2,

  • wykaz działek poza linią pasa drogowego ul. Pańskiej, przeznaczonych pod budowę/przebudowę sieci uzbrojenia terenu, przebudowę innych dróg publicznych:

Obręb 089: dz. nr: 22, 32, 134/2, 168;

Obręb 090: dz. nr: 199/1;

  • wykaz działek poza linią pasa drogowego ul. Pańskiej z których korzystanie będzie ograniczone:

Obręb 089:  dz. nr: 48/7

  1. oznaczenie działek, które zostaną włączone w  pas drogowy ul. Pańskiej i przejdą na własność Zarządcy drogi:

Obręb 089: dz. nr: 13, 17;

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. 07.04.2021r..

Informacje o inwestycji można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy tut. Urzędu pod numerem tel. 58 3236460.

Strony mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia za pośrednictwem poczty, bezpośrednio w godzinach pracy tut. urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

metryczka publikacji