BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie o zmianie decyzji pozwolenia na budowę dot. budynku nr 5/1 na terenie dz. 157/51 obr. 100 ul. Łąkowa

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art.  49  Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 2020r. poz. 2256 z późn.zm.), art. 72  ust.6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn.zm.),

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia,

o wydaniu w dniu 5.10.2020r. decyzji Nr WUiA-VI.6740.1280-19.2020.IRP.308358 zmieniającej decyzję Prezydenta Miasta Gdańska Nr WUAiOZ–I–7353/1569-2/10/4-LW/151713 z dnia 27.07.2010r., zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Gdańska Nr WUiA.I.6740.1280-2.2014.4-LW.177404 z dnia 14.07.2014r. oraz decyzją Wojewody Pomorskiego Nr WI-I.7840.3.265.2017.AO z dnia 22.10.2018r. w zakresie  zatwierdzenia projektu budowlanego  oraz udzielenia pozwolenia na budowę budynku Nr 5/1, mieszkalnego, wielorodzinnego, z usługami – apartamenty na wynajem i garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi; elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczą, wentylacji, telekomunikacji, zlokalizowanego w Gdańsku, ul. Łąkowa, działka Nr 157/51, obręb 100 w Gdańsku – realizowanego w ramach „Zespołu mieszkaniowego Sadowa”.

Pouczenie:

W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Urbanistyki i Architektury tut. urzędu, ul. Nowe Ogrody 8/12, Gdańsk po telefonicznym uzgodnieniu terminu  pod nr tel. 58 3236443.

 

metryczka publikacji