BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy  sieci gazowej średniego ciśnienia dn110PE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz.2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018 poz.1945),

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że w dniu 02 października 2019 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  nr WUiA-VI.6733.76-7.2019.KAM.243293 dla budowy  sieci gazowej średniego ciśnienia dn110PE,  dla budynku biurowego wzdłuż ulic Elbląskiej  i Sztutowskiej w Gdańsku na działkach nr:   79/2;  79/3  obręb 0102; 47/1;  48/1;  50/4;  50/5;  51/4;  52/2;  58;  59/1;  60/1  obręb 0116.

POUCZENIE:

W związku z powyższym  strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się   z aktami sprawy w pokoju nr 433 w poniedziałki 800-1600, w środy 800-1700, w czwartki  800-900 i 1400-1600 oraz w piątki 800-1500 (we wtorki nie ma przyjęć klientów), a także mogą składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w Zespołach Obsługi Mieszkańców tutejszego Urzędu lub za pośrednictwem poczty, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

metryczka publikacji