BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska, wykonującego zadanie starosty z zakresu administracji rządowej o nowym terminie załatwienia sprawy dot. udzielenia P4 Sp. z o.o. zezwolenia w trybie art. 124 ust. 1 UGN na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń telekomunikacyjnych - dz. 724/75 obręb 303 przy ul. Krzemowej 6 w Gdańsku

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 35 § 3, art. 36 § 1 i 2, art. 49 § 2 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 - t.j.), dalej „Kpa”, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 - t.j. z późn. zm.) zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przewodów i urządzeń telekomunikacyjnych, w celu budowy stacji bazowej telefonii komórkowej, poprzez ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, stanowiącej działkę nr 724/75, obręb ewidencyjny 303, położonej przy ul. Krzemowej 6 w Gdańsku Prezydent Miasta Gdańska, wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia strony postępowania, że ze względu na toczące się postępowanie sądowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1103/19, prowadzone postępowanie administracyjne nie może zostać zakończone w terminie określonym w art. 35 § 3 Kpa. Wstępnie, zależnie od terminu zakończenia ww. postępowania sądowego, przewidywany termin załatwienia przedmiotowej sprawy ustala się - nie później niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

 

Pouczenie

Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia ponaglenia na bezczynność lub przewlekłość organu do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska, wykonującego zadanie starosty z zakresu administracji rządowej jeżeli:

  1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);
  2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Zgodnie z art. 37 §  2 Kpa ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 30 czerwca 2020 r.

metryczka publikacji