BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ul. Kliniczna 3 i 5 w Gdańsku

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.256 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.293)

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUiA-V.6733.93-5.2020.LW.312836 z dnia 07.10.2020 r. obejmującego realizację sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i kanalizacji deszczowej, wraz z przyłączami – w granicach działek: nr 1266/2 i 1053 obr. 044 położonych przy ul. Klinicznej 3 i 5 w Gdańsku.


W związku z powyższym informuję strony postępowania administracyjnego, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu z osoba prowadzącą sprawę - nr tel. 58 32 36 458.

Zgodnie z art.49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 15.10.2020 r.

metryczka publikacji